marți, 7 aprilie 2015

POC 2014-2020: ghidul consultativ pentru Axa prioritara 2 - Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC)Ministerului Fondurilor Europene si Ministerul pentru Societatea Informationala au publicat versiunea consultativa a Ghidului Solicitantului pentru beneficiari privati pentru Axa prioritara 2 - Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva a Programului Operational Competitivitate (POC).

Axa prioritara 2 - TIC are o alocare financiara de 531 milioane euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR), din care Actiunea 2.2.1 – Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii în domeniu prin dezvoltarea de clustere, are o alocare financiara de 59,7 milioane euro.

Tipuri de proiecte ce se pot finanta în cadrul actiunii 2.2.1
1. Dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC cu aplicabilitate în restul economiei românesti pentru integrarea pe verticala a solutiilor TIC;
2. Realizarea proiectelor strategice inovative cu impact asupra dezvoltarii întregii industrii TIC la nivel national sau international.
Vor fi finantate proiectele ce asigura trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazata pe inovare, precum si colaborarea între structurile de tip cluster din industria TIC precum si în cadrul acestora în scopul obtinerii de produse inovatoare.
Vor fi sprijinite microîntreprinderile, întreprinderile mici si mijlocii sau consortiilor de microîntreprinderi, întreprinderi mici si mijlocii din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.
Solicitantul trebuie sa demonstreze/argumenteze gradul de noutate al produselor/serviciilor TIC realizate în cadrul proiectului, în context national/international si aria de aplicabilitate a produselor/serviciilor (la nivelul regiunii de dezvoltare sau în afara acesteia).

Sprijinul se acorda pentru beneficiarii care desfasoara activitati în urmatoarele domenii (coduri CAEN):
·      2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
·      2612 Fabricarea altor componente electronice
·      263   Fabricarea echipamentelor de comunicatii
·      620   Activitati de servicii în tehnologia informatiei
·      721   Cercetare-dezvoltare în stiinte naturale si inginerie

Solicitantii trebuie sa fie:
·      Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici si mijlocii) din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC care îsi desfasoara activitatea în România.
sau
·      Consortii (parteneriate) de întreprinderi din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC care îsi desfasoara activitatea în România.

Marimea finantarii acordate
Pentru un proiect valoarea finantarii nerambursabile este:
·      valoarea maxima 3.240.000 lei;
·      valoarea minima 1.600.000 lei.

Valoarea maxima a ajutorului de minimis care poate fi acordata unui beneficiar nu poate depasi echivalentul în lei a 200.000 de euro pe ultimii 3 ani fiscali (care se refera la anul în curs si 2 ani anteriori).
Valoarea ajutorului de minimis nu poate depasi 20% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente proiectului

Durata maxima de implementare a proiectului (inclusiv depunerea ultimei cereri de rambursare), este de maxim 36 de luni.

Sprijinul va viza dezvoltarea de produse/servicii TIC inovative prin:
·      Investitii în active corporale si necorporale în cadrul unei investitii initiale,
·      Investitii în cercetare industriala si dezvoltare experimentala,
·      Investitii în proiecte de inovare ale IMM-urilor,
·      Investitii în proiecte de inovare de proces si organizationale

Solicitantii trebuie sa isi asume o serie de angajamente. Cei care sunt interesati sa obtina o finantare nerambursabila prin acest program trebuie sa tina cont de faptul ca solicitantul trebui:
·      sa asigure contributia proprie din costurile eligibile si sa finanteze toate costurile neeligibile aferente proiectului;
·      sa finanteze toate cheltuielile pâna la rambursarea sumelor aprobate, astfel încât sa se asigure implementarea optima a proiectului;
·      sa mentina proprietatea rezultatului proiectului si natura activitatii pentru care s-a acordat finantare pe o perioada de cel putin 36 de luni dupa finalizarea proiectului si sa asigure functionarea permanenta, exploatarea si mentenanta rezultatului proiectului în perioada de implementare si de post implementare, cu exceptia perioadelor de mentenanta planificate.
·      sa achizitioneze dreptul de utilizare/licenta asupra aplicatiei software personalizate pentru care se solicita finantare pentru o durata de timp cel putin egala cu perioada de sustenabilitate a proiectului.
·      sa asigure obligatoriu garantia si mentenanta rezultatului proiectului prin contractul / contractele încheiate pe perioada implementarii cu diversi utilizatori ai rezultatului proiectului.

ATENTIE: beneficiarul finantarii poate fi obligat sa returneze finantarea nerambursabila in urmatoarele situatii:

·      în cazul în care beneficiarul da o declaratie falsa privind conditiile de realizare a proiectului;
·      lipsa justificarii efectuarii corecte/reale a cheltuielilor;
·      în cazul nerespectarii principiilor unui management financiar riguros (nerezonabilitatea costurilor)
·      nerespectarea prevederilor contractului privind informarea si publicitatea;
·      refuzul monitorizarii;
·      localizarea investitiei în afara României, în mai putin de 3 ani de la încheierea proiectului
·      mentinerea investitiei mai putin de 3 ani de la data finalizarii proiectului (înstrainarea, vânzarea sau gajarea activelor achizitionate prin proiect);
·      neatingerea obiectivelor mentionate în cererea de finantare (proportional);
·      nerealizarea activitatilor/proiectului mentionate în Cererea de finantare;
·      alte cazuri prevazute în contractul de finantare sau în prezentul ghid.